Trwa ładowanie...
bDXQwCfF

Notowania

OPENFIN: strona spółki
6.04.2021, 15:29

OPF REJESTRACJA PRZEZ SĄD REJESTROWY ZMIAN STATUTU OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.04.2021 r., powziął informację o rejestracji w dniu 06.04.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta przyjętych Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 25 lutego 2021 roku.
Statut Spółki został zmieniony poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego brzmienia, tj. zmieniono paragrafy od § 1 do § 26. Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 13/2021 z dnia 1 marca 2021 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDXQwCgn