Trwa ładowanie...
bDSZQWbp

Notowania

K2H Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka” „Emitent”) informuje, że na podstawie danych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w dniu dzisiejszym powziął informację, iż dnia 31 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji:
a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartości 150.000 zł związanego z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 w dniu 17 grudnia 2020 r. w przedmiocie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r., b) zmian w Statucie Spółki polegających na uchyleniu treści § 5a i dodaniu nowego par. 5a. Statutu wynikających z powyższej uchwały. Sąd przyjął do akt rejestrowych tekst jednolity Statutu, który został przyjęty w 17 grudnia 2020 roku uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. O powyższych zmianach i uchwałach podjętych w dniu 17 grudnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki, Emitent poinformował dnia 17 grudnia 2020 roku raportem bieżącym nr 69/2020. W załączeniu Spółka przekazuje wykaz zmian w Statucie i przyjęty tekst jednolity Statutu. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

Załączniki

Inne komunikaty

bDSZQWbX