Trwa ładowanie...
bDSZPKgl

Notowania

DOMDEV: strona spółki
7.04.2021, 16:03

DOM Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii AC oraz serii AD

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie, zgodnie z którym Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zawiera ze Spółką umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AC oraz 80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD, wyemitowanych przez Spółkę. Warunkiem rejestracji ww. akcji jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLDMDVL00012.
Rejestracja przedmiotowych akcji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. decyzji o ich wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLDMDVL00012, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Inne komunikaty

bDSZPKgT