Trwa ładowanie...
bDTaBHkl

Notowania

HRS Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A

Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 34/2020 z dnia 28 września 2020 roku informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął komplet dokumentacji podpisanego aneksu do umowy kredytowej z dnia 10 października 2020 roku której stronami są: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. będący kredytodawcą oraz Spółka – kredytobiorca („Umowa Kredytowa”).
Zgodnie z treścią zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, okres dostępności limitu kredytu, udzielonego Spółce w kwocie 6.500.000,00 zł na podstawie Umowy Kredytowej, przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej Emitenta, wydłużony został na kolejny okres - do dnia 25 marca 2022 roku. Oprocentowanie kredytu nie uległo zmianie i naliczane jest według stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu 3 miesięcznego i marży banku w wysokości nieodbiegającej od poziomu rynkowego. Niezależnie od standardowych zabezpieczeń spłaty występujących w tego typu umowach kredytowych, oprócz zabezpieczeń opisanych w raporcie bieżącym nr 34/2020 dodatkowym zabezpieczeniem spłaty udzielonego Emitentowi kredytu jest gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w wysokości 80% kwoty kredytu. Okres obowiązywania ww. gwarancji ustalony został do dnia 25 czerwca 2022 roku. Pozostałe postanowienia oraz warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

bDTaBHkT