Trwa ładowanie...
bDSZIGIB

Notowania

SETANTA: strona spółki
7.04.2021, 17:16

ALG Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza - Synerga.fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam o obniżeniu przez Synerga.fund S.A. udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki All in! Games S.A.(„Spółka”). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 25 531 188 akcji serii H, o czym Synerga.fund S.A. dowiedziała się w dniu 31 marca 2021 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału Synerga.fund S.A. posiadała 2 410 800 akcji stanowiących 6,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 2 410 800 głosów, co stanowiło 6,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie Synerga.fund S.A. posiada 2 410 800 akcji stanowiących 4,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 2 410 800 głosów, co stanowi 4,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2 410 800 akcji Spółki stanowiących 4,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bDSZIGJj