Trwa ładowanie...
bDTaFGUl

Notowania

SETANTA: strona spółki
7.04.2021, 17:20

ALG zmiana stanu posiadania akcji przez Januarego Ciszewskiego

Zarząd ALL IN! GAMES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od p. Januarego Ciszewskiego w sprawie zmiany bezpośrednio i pośrednio (wraz z podmiotami zależnymi, tj. JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
Poniżej Zarząd przekazuje treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu bezpośrednio progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki All in! Games S.A.(„Spółka”). Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) Ustawy, zawiadamiam o przekroczeniu pośrednio (wraz z podmiotami zależnymi, tj. JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) progu 20% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przeze mnie 6 209 581 akcji serii H oraz zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 25 531 188 akcji serii H, o czym dowiedziałem się w dniu 31 marca 2021 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału: - bezpośrednio posiadałem 1 616 421 akcji stanowiących 4,69% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 616 421 głosów, co stanowiło 4,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - pośrednio wraz z pomiotami zależnymi, tj.: JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadałem 6 346 421 akcji stanowiących 18,41% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 6 346 421 głosów, co stanowiło 18,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie: - bezpośrednio posiadam 7 826 002 akcji stanowiących 13,04% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 7 826 002 głosów, co stanowi 13,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; - pośrednio wraz z pomiotami zależnymi, tj.: JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadam 12 556 002 akcji stanowiących 20,93% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 12 556 002 głosów, co stanowi 20,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: - JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie posiadająca 4 620 000 akcji stanowiących 7,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 4 620 000 głosów, co stanowi 7,70% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. - Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiadająca 110 000 akcji stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 110 000 głosów, co stanowi 0,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12 556 002 akcji Spółki stanowiących 20,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

Inne komunikaty

bDTaFGUT