Trwa ładowanie...
bDTacNfV

Notowania

PEKABEX: strona spółki
7.04.2021, 17:40

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę z MDR Sianów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”, jedynym wspólnikiem Zamawiającego jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego organem jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, które z kolei jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: budowa siedmiu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych 4-kondygnacyjnych wraz z infrastrukturą towarzysząca na nieruchomości gruntowej położonej w Sianowie przy ul. Słowackiego. Wartość umowy: 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia: 7 dni od daty zawarcia umowy Termin zakończenia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy Okres gwarancji: 5 lat Okres rękojmi: 5 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 10% wartości umowy Limit kar umownych, jakie można nałożyć na wykonawcę: brak Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDTacNgD