Trwa ładowanie...
bDSZVdKJ

Notowania

PZU: strona spółki
7.04.2021, 19:02

PZU Przedłużenie zlecenia na przeglądy i badania sprawozdań finansowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2020 z 28 maja 2020 roku Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informuje, że 7 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie skorzystania z opcji i przedłużenia na 2023 rok zlecenia na przeglądy i badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PZU SA dla KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („KPMG Audyt”) z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, jest wpisana przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod numerem 3546. Rada Nadzorcza PZU SA wyraziła uchwałą zgodę na skorzystanie z opcji i przedłużenie na 2023 rok zlecenia na przeglądy i badania jednostkowych sprawozdań finansowych PZU SA i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PZU SA dla KPMG Audyt w celu wykonania w szczególności: 1. badania rocznego sprawozdania finansowego PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA, 2. przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PZU SA oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA, 3. badania rocznego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU SA. Badania i przeglądy, o których mowa, będą dotyczyły roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2023 roku. W celu wykonania opisanych prac do umów zawartych dotychczas z KPMG Audyt zostaną zawarte stosowne aneksy. Dotychczasowa współpraca z KPMG Audyt w zakresie badania rocznych sprawozdań jednostkowych PZU SA oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU, przeglądu śródrocznych jednostkowych sprawozdań PZU SA oraz śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy PZU, a także badania rocznych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy PZU trwa nieprzerwanie od 2014 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-04-07
PZU Przedłużenie zlecenia na przeglądy i badania sprawozdań finansowych
34,55
-1,51
2021-04-07
PZU Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej PZU SA na 31 grudnia 2020 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia
34,55
-1,51
2021-03-25
PZU Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Polityki kapitałowej i dywidendowej Grupy PZU na lata 2021 - 2024
33,70
-0,92
2021-03-25
PZU Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej oraz przyjęcie i zatwierdzenie Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024
33,70
-0,92
2021-01-19
PZU Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
32,00
-3,13
2020-12-29
PZU Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów
32,65
+0,77
2020-11-25
PZU Nabycie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
27,00
-0,89
2020-11-19
PZU QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25,90
0,00
2020-11-18
PZU Zgoda Rady Nadzorczej PZU SA na nabycie obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i gwarantowanych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej
25,90
0,00
2020-11-02
PZU Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 1 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
22,16
0,00
bDSZVdLr