Trwa ładowanie...
bDTatzQR

Notowania

IMPERA: strona spółki
7.04.2021, 20:20

IMP Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital ASI S.A.

Spółka pod firmą Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia 2021 r. uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej wszystkich jej Członków tj:
1. Pana Mirosława Kryczki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej 2. Pana Pawła Buchli – Członka Rady Nadzorczej 3. Pana Cezarego Górki – Sekretarza Rady Nadzorczej 4. Pani Kornelii Łuczejko- Członka Rady Nadzorczej 5. Pana Krzysztofa Witoń – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej a następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artykułu 19 Statutu Spółki powołało w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej obecnie trwającej wspólnej, trzyletniej kadencji następujące osoby: 1. Pana Sławomira Jarosz 2. Panią Anetę Makowiec 3. Pana Piotra Piaszczyk 4. Pana Marcina Jaszczuk 5. Pana Tomasza Wykurz W załączeniu przedstawiamy życiorysy powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej obejmujące wykształcenie, kwalifikacje wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Ponadto zgodnie z oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

bDTatzRz