Trwa ładowanie...
bDTaxXyZ

Notowania

FASTFIN: strona spółki
7.04.2021, 22:01

FFI Przekazanie kolejnej transzy środków na rzecz Administratora Zastawu obligacji serii M

Zarządca Fast Finance S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, "Spółka") informuje, że przekazał w dniu 7.04.2021 roku na rachunek bankowy Administratora Zastawu obligacji serii M ("Administrator Zastawu") kolejną transzę
środków finansowych z tytułu wpływów z umowy serwisowej wierzytelności, stanowiących zabezpieczenie obligacji serii M, w kwocie 130.000 zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Zgodnie z założeniami z powyższej kwoty Administrator Zastawu dokona przelewu środków pieniężnych na rachunek Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na poczet zmniejszenia wartości nominalnej obligacji serii M, o czym Spółka poinformuje odrębnym komunikatem, po otrzymaniu stosownej informacji od Administratora Zastawu. Emitent przekazał dotychczas na rachunek Administratora Zastawu kwotę w łącznej wysokości 946 701,40 zł. (słownie: dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset jeden złotych i 40/100).

Inne komunikaty

bDTaxXzH