Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
7.04.2021, 23:31

OPM Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. o podziale zysku za 2020 oraz o wypłacie dywidendy za 2020 r.

Zarząd OPTeam S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. postanowiło w dniu 07 kwietnia 2021 r. dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 236 474 026,93 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:
1)Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. łączną kwotę 212 364 058,68 zł (słownie: dwieście dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tj. 26,98 zł (słownie: dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, w tym: a)wypłacona akcjonariuszom w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za 2020 rok w łącznej kwocie 117 910 066,68 zł (słownie: sto siedemnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), tj. 14,98 zł (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję, b)pozostała część dywidendy, która zostanie wypłacona przez Spółkę w łącznej kwocie 94 453 992 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. 12 zł (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję. 2)Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki kwotę 24 109 968,25 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy). Dywidendą za rok obrotowy 2020 zostają objęte wszystkie 7871500 akcje OPTeam S.A. z wyłączeniem 334 akcji własnych OPTeam S.A. Określa się następujące terminy dotyczące wypłaty pozostałej części dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020, czyli łącznej kwoty 94 453 992 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) tj. 12 zł (słownie: dwanaście złotych) dywidendy przypadającej na jedną akcję: 1)dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 19 kwietnia 2021 r., 2)dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 27 kwietnia 2021 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty