Trwa ładowanie...
bDTmaNkl

Notowania

KETY: strona spółki
8.04.2021, 17:00

KTY Powołanie członków zarządu na nową kadencję

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków zarządu tj. Pana Dariusza Mańko, Pana Rafała Warpechowskiego, Pana Piotra Wysockiego oraz Pana Tomasza Grelę na nową, wspólną kadencję powierzając Panu Dariuszowi Mańce funkcję Prezesa Zarządu. Uchwały wejdą w życie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Zarządu: - nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, - nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, - nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, - nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorysy Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego oraz dostępne są na stronie internetowej Spółki: https://grupakety.com/pl/10,zarzad-i-rada-nadzorcza.html. Podstawa prawna: §5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty

bDTmaNkT