Trwa ładowanie...
bDYdKwXV

Notowania

GETIN: strona spółki
9.04.2021, 16:20

GTN Aktualizacja informacji o odpisach aktualizujących

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z 4 marca 2021 r. informuje, że w toku prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2020 rok, Emitent podjął decyzję o reklasyfikacji na dzień 31 grudnia 2020 r. aktywów i zobowiązań jednostki zależnej ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś („Idea Bank Białoruś”) do aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży oraz o:
- zwiększeniu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Idea Bank Białoruś, w wyniku czego jednostkowy wynik finansowy i jednostkowe kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały obciążone dodatkowo kwotą 5 081 tys. zł; całkowita wartość odpisu aktualizującego wartość tej inwestycji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 92 901 tys. zł; - zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży, w wyniku czego skonsolidowany wynik finansowy oraz skonsolidowane kapitały własne Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały obciążone kwotą 58 198 tys. zł; całkowita wartość odpisu aktualizującego wartość tej inwestycji na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 84 576 tys. zł. Ponadto, w związku ze sprzedażą w dniu 1 kwietnia 2021 r. wszystkich należących do Emitenta bezpośrednio i pośrednio akcji Idea Bank Białoruś, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r., Emitent dokona przeniesienia z pozostałych kapitałów z tytułu różnic kursowych do skonsolidowanego rachunku zysków i strat za drugi kwartał 2021 r. ujemnych różnic kursowych, których szacunkowa wartość wynosi 152 125 tys. zł. Przeniesienie ww. różnic kursowych z kapitałów do wyniku bieżącego okresu nie wpływa na poziom skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. mogą ulec zmianie. Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Inne komunikaty

bDYdKwYD