Trwa ładowanie...
bEaejyvF

Notowania

ITL Informacja o rekomendowaniu projektu InteliWise S.A. do dofinansowania przez NCBiR

Zarząd InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent” informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o ogłoszeniu w dniu 09.04.2021 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju "NCBR" Listy ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i mśp oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA), w którym projekt Emitenta pt. „Rozwój narzędzia do budowy usług Conversational AI” został rekomendowany do dofinansowania.
Wartość projektu Emitenta wynosi 2 940 085,00 zł. Wysokość rekomendowanego dofinansowania równa jest kwocie wnioskowanej przez Emitenta i wynosi 2 212 938,75 zł. Ostateczna kwota dofinansowania i pozostałe warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR, o czym Emitent będzie informował na bieżąco. Podstawa prawna: Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze wgzlędu na wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta i przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bEaejywn