Trwa ładowanie...
bESoNOyd
Notowania
LARQ: strona spółki
13.04.2021, 16:30

LRQ Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu do raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 13 kwietnia 2021 r. („NWZ”), wraz z wynikami głosowania oraz treść opinii Zarządu Spółki uzasadniających powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
Jednocześnie Spółka informuje, że: 1. uchwała nr 7 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego została poddana pod głosowanie oraz przyjęta w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki na podstawie uprawnienia przewidzianego w art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych. W związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki zmienionego projektu uchwały nr 7 NWZ w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, Zarząd Spółki wydał nową opinię dołączoną do tej uchwały, uzasadniającą powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji wyemitowanych na jej podstawie oraz proponowaną cenę emisyjną; 2. NWZ postanowiło o odstąpieniu od głosowania nad uchwałami w sprawie: 1) wprowadzenia programu motywacyjnego; 2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii E uprawniających do objęcia akcji serii M; 3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; oraz 4) zmiany statutu związanej z ustanowieniem nowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także o usunięciu tych uchwał z porządku obrad, przewidującego podjęcie tych uchwał w punkcie 7; 3. podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte; 4. podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bESoNOyL