Trwa ładowanie...
bEsjuHYR

Notowania

URSUS: strona spółki
15.04.2021, 2:40

URS Informacje nt. postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta i wpisów do działu IV KRS Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2021 i nr 20/2021, Zarząd URSUS S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2021r. uzyskał informację, że w dniu 14 kwietnia 2021r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątku URSUS S.A. w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Krzysztofa Piotrowskiego, legitymującego się licencją doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 943, w związku z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.
Postanowienie Sądu jest korzystne dla Emitenta, który dąży do przeprowadzenia postępowania sanacyjnego (zgodnie z przepisami prawa restrukturyzacyjnego), dzięki któremu możliwe będzie kontynuowanie restrukturyzacji w Spółce, które przede wszystkim ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli. Zarząd URSUS S.A. informuje także, iż do Spółki wpłynęły z Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy: postanowienie w sprawie z wniosku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. oraz postanowienie w sprawie z wniosku Getin Noble Bank S.A., na podstawie których Sąd stwierdził swoją niewłaściwość miejscową oraz przekazał rozpoznanie wniosków ww. podmiotów o ogłoszenie upadłości URSUS S.A. Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Sąd ten stał się właściwy ze względu na zmianę siedziby Emitenta, o czym informowano w raporcie bieżącym nr 18/2021, a także ze względu na złożony przez Emitenta do tego Sądu w dniu 18 marca 2021 r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, którego dotyczył raport bieżący nr 20/2020. W związku ze złożonym wnioskiem sanacyjnym, rozpoznanie ww. wniosków o ogłoszenie upadłości co do zasady ulega wstrzymaniu. Zarząd Emitenta informuje również o umieszczeniu wpisów dotyczących przedsiębiorstwa Emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS; wpisy dokonane zostały wobec URSUS S.A. (NIP: 7392388088, KRS: 0000013785) tytułem zaległości podatkowych na wniosek Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Mając na względzie procedowany wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz zabezpieczenie majątku Spółki dokonane na mocy postanowienia Sądu, Emitent uznając tego rodzaju kroki za niezasadne, podejmie stosowne działania, aby chronić słuszne interesy wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki. W międzyczasie Zarząd Emitenta będzie kontynuować realizację programu restrukturyzacji Spółki oraz całej Grupy URSUS dla osiągnięcia jak najlepszych efektów wobec ww. podmiotów. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEsjuHZz