Trwa ładowanie...
bEhVtPkR

Notowania

KREC: strona spółki
20.04.2021, 14:04

KRC Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 20 maja 2021 roku na godzinę 11.00 w Olsztynie, w Sali Konferencyjnej Centrum Rekreacyjno - Sportowego Ukiel, przy ul. Kapitańskiej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A za rok obrotowy 2020, a także z oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020 oraz użycia kwot przeniesionych z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w spółce Krynicki Recykling S.A. z siedzibą w Olsztynie sporządzone łącznie za lata 2019 oraz 2020 (sprawozdanie sporządzane po raz pierwszy). 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVtPlz