Trwa ładowanie...
bDYmVMbV

Notowania

BOS: strona spółki
20.04.2021, 15:45

BOS Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że raport roczny BOŚ S.A. oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej BOŚ za 2020 rok, których termin opublikowania Bank wyznaczył na 30 kwietnia 2021 r. (raport bieżący nr 6/2021 z dnia 2 marca 2021 r.), zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2021 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDYmVMcD