Trwa ładowanie...
bEgXJypx

Notowania

SARE: strona spółki
20.04.2021, 17:47

DTR Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20.04.2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta pod firmą INIS sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2020 w łącznej kwocie 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100), przy czym:
- z zysku za 2020 rok w kwocie 493 319,86 zł; - z zysków z lat ubiegłych, zgromadzonych na kapitale zapasowym w kwocie 306 680,14 zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników INIS sp. z o.o. ustaliło, iż dniem dywidendy jest dzień powzięcia powyżej opisanej uchwały, a wypłata dywidendy nastąpi w ciągu 7 dni od jej podjęcia (tj. do dnia 27.04.2021 r.). Zarząd Spółki informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.

Inne komunikaty

bEgXJyqf