Trwa ładowanie...
bEqJjpqt

Notowania

URSUS: strona spółki
20.04.2021, 22:00

URS Informacja nt. wstępnych jednostkowych wyników finansowych URSUS S.A. za 2020 r.

Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 roku zakończony został proces agregacji wstępnych danych finansowych realizowany na potrzeby sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i w konsekwencji podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych wyników finansowych za wyżej wymieniony okres.
Mając powyższe na uwadze, Emitent prezentuje jednostkowe wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2020 roku: - wstępne przychody netto ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 27,7 mln zł, w porównaniu do 40,2 mln zł w 2019 roku; - wstępna strata brutto ze sprzedaży w 2020 roku wyniosła [-] 14,9 mln zł w porównaniu do straty [-] 33,8 mln zł w 2019 roku; - wstępna strata z działalności operacyjnej w 2020 roku wyniosła [-] 27,9 mln zł w porównaniu do straty [-] 61,9 mln zł w 2019 roku; - wstępna strata netto wyniosła [-] 55,2 mln zł w porównaniu do straty [-] 74,6 mln zł w 2019 roku. Wskazane powyżej poziomy straty netto w 2020 r. między innymi wynikały z poniższych czynników: i] aktualnej sytuacji w branży oraz ograniczeń epidemicznych wpływających na sprzedaż na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych, ii] możliwości kontaktów i przemieszczania się, a także ograniczenia w produkcji ze względu na przerwanie dostaw z Turcji, Włoch oraz niektórych producentów krajowych w związku z pandemią COVID-19, iii] sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy, iv] dokonanie cyklicznych oraz typowych dla działalności produkcyjnej operacji o charakterze księgowym odnoszących się do aktywów [w szczególności obrotowych] obejmujących: - utworzenie odpisów aktualizacyjnych [materiałów, produkcji w toku, należności] oraz ujemne różnice inwentaryzacyjne; - odwrócenie utworzonych wcześniej odpisów aktualizacyjnych materiały oraz należności, dla których saldo wpływu na wyniki finansowe wyniosło ok. [-] 9,5 mln zł; v] pozostający w toku proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Emitenta oraz utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towary. Emitent informuje, że proces agregacji danych skonsolidowanych pozostaje w toku. Badanie jednostkowego na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostało jeszcze zakończone, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie po zakończeniu ich badania przez biegłego rewidenta. Ostateczne dane finansowe zostaną zawarte w jednostkowym raporcie rocznym za 2020 rok, które zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEqJjprb