Trwa ładowanie...
bEJWFJIl
Notowania
ATLASEST: strona spółki
23.04.2021, 15:12

ATL NWZ - podjęte uchwały: wybór audytora

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku
Atlas Estates Limited Walne Zgromadzenie zwołane na 23 kwietnia 2021 r. Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki („WZ”), które odbyło się 23 kwietnia 2021 r. wszystkie uchwały które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu WZ z dnia 26 marca 2021 r. zostały podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono. Na WZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu WZ z dnia 26 marca 2021 roku, uchwałę o następującej treści: UCHWALONO powołanie BDO Ireland jako łącznego audytora Spółki do czasu odbycia kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki, na którym sprawozdania Spółki zostaną przedstawione. Uchwała dotycząca BDO Ireland została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco: Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,42 % kapitału zakładowego Spółki Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki Żadnych innych uchwał nie podjęto Treść zawiadomienia o zwołaniu WZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atlasestates.com W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Atlas Management Company Limited Ziv Zviel Tel: +48 (0) 22 208 07 00 Maitland Administration (Guernsey) Limited Elaine Smeja Aimee Gontier Tel: +44 (0) 1481 749360 Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bEJWFJIT