Trwa ładowanie...
bEhUXcXV

Notowania

SKOTAN: strona spółki
26.04.2021, 22:44

SKT Otrzymanie informacji o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości decyzji dotyczącej zwrotu środków

Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. otrzymał informację o wydaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) decyzji z dnia 16 kwietnia 2021 r., zgodnie z którą po ponownym rozpatrzeniu sprawy dotyczącej zwrotu przez SKOTAN S.A. środków pochodzących z umowy o dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, PARP działając jako Instytucja Wdrażająca, określiła do zwrotu przez SKOTAN S.A. kwotę 1 396,4 tys. zł wraz z odsetkami oraz zaliczyła na poczet spłaty tego zobowiązania:
- zwrot środków w wysokości 419,7 tys. zł dokonany przez Spółkę w dniu 29 kwietnia 2016 r. oraz - dokonane przez PARP potrącenie z wniosku o płatność w wysokości 229,4 tys. zł oraz zobowiązała SKOTAN S.A. do dokonania zwrotu środków w wysokości 872,4 tys. zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy SKOTAN S.A. do dnia dokonania zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji. Zarząd Spółki przypomina, iż po korzystnym dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (raporty bieżące nr 4/2018 i 9/2018), w sierpniu 2018 roku otrzymał decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju, działającego jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o uchyleniu w całości zaskarżonej przez Spółkę decyzji PARP z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie projektu pn. "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Organ w I instancji (raport bieżący nr 22/2018). W dniu 2 września 2020 r. Spółka otrzymała postanowienie z PARP w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 30 listopada 2020 r. z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczności rozpatrzenia wniosków dowodowych. Obecna decyzja PARP z dnia 16 kwietnia 2021 r. nie jest ostateczna i służy od niej odwołania do Instytucji Zarządzającej - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z czego Spółka zamierza skorzystać.

Inne komunikaty

bEhUXcYD