Trwa ładowanie...
bEiVcomZ

Notowania

ZREMB: strona spółki
29.04.2021, 15:04

ZRE Podpisanie umowy inwestycyjnej z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Emitent", „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 18 marca 2021 r. informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku podpisał umowę inwestycyjną z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”). W ramach przedmiotowej umowy Emitent uzyskała od ARP finansowanie inwestycyjne i finansowanie obrotowe ”Pożyczka”. Zgodnie z warunkami umowy finansowanie inwestycyjne zostanie udzielone do kwoty 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu inwestycyjnego związanego z powstaniem nowej linii technologicznej do budowy specjalistycznych kontenerów samowyładowczych o handlowej nazwie ZREMOVE (z otwieranym dnem). Projekt inwestycyjny, o którym mowa powyżej jest wsparty dotacją z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP”) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 29.01.2019 roku
Zgodnie z umową podstawowe zabezpieczenie spłaty Pożyczki, odsetek oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych ARP stanowi: 1) Hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271, 5272 i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, dla których prowadzona jest KW SL1C/00019540/7 z roszczeniem o jej przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu; 2)cesja bezpośrednia z dotacji PARP na dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 29.01.2019 roku („Dotacja”), 3)zastawy rejestrowe na rzeczach przyszłych nabywanych w ramach Inwestycji z najwyższą sumą zabezpieczenia 6.000.000,00 zł, Uruchomienie Pożyczki możliwe będzie, po spełnieniu warunków, w szczególności: 1)przedstawieniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie Pożyczki zgodnie z KSH i na ustanowienie pozostałych wymaganych umową zabezpieczeń, 2)przedłożeniu wypisu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie Emitenta o ustanowieniu hipoteki umownej do kwoty 6.000.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271, 5272 i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, dla których prowadzona jest KW SL1C/00019540/7 z roszczeniem o jej przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu 3)przedłożeniu podpisanych umów/umowy o ustanowieniu zastawów rejestrowych na rzeczach przyszłych nabywanych w ramach Inwestycji, 4)przedłożeniu zawartej umowy przelewu wierzytelności pieniężnych z umowy Dotacji, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez PARP cesji dokonanej na rzecz ARP, Pozostałe szczegółowe warunki finansowania, ustanowione zabezpieczenia oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty

bEiVconH