Trwa ładowanie...
bEiuOVwB

Notowania

CDRL: strona spółki
29.04.2021, 22:17

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 20 kwietnia 2021 roku nabył 51 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 887.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00084 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00056 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 21 kwietnia 2021 roku nabył 57 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.13 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 976.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00094 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00063% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 23 kwietnia 2021 roku nabył 2 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.80 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 35.60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00003 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00002 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 26 kwietnia 2021 roku nabył 58 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.62 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1022.20 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00096 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00064 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 28 kwietnia 2021 roku nabył 221 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 18.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 4132.70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00365% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00244 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 20 do 28 kwietnia 2021 wynosi 389 akcji, które stanowią 0,00642 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00429% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 28 kwietnia 2021r. wynosi 38779 akcji, które stanowią 0.64049 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.42807 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 20 do 28 kwietnia 2021r. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bEiuOVxj