Trwa ładowanie...
bEgJjIth

Notowania

GETIN: strona spółki
30.04.2021, 14:16

GTN Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 28 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiaździstej 66 o godzinie 12:00, a także projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZ.
Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 ze zm.).

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJjItP