Trwa ładowanie...
bDYpTQiJ

Notowania

QUB Pozyskanie 3.5 mln zł z emisji akcji przez spółkę zależną Untold Tales S.A.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach („Emitent”, „Spółka”) informuje o zakończeniu emisji akcji serii C spółki zależnej od Emitenta, Untold Tales S.A. z siedzibą w Warszawie („Untold Tales”).
Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.). W ramach emisji akcji serii C spółka Untold Tales wyemitowała 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 3,5 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii C. Wszystkie akcje serii C zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne w łącznej wysokości 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) złotych. Równocześnie Emitent informuje, iż wcześniej zakończona została emisja akcji serii B Untold Tales, w ramach której spółka Untold Tales wyemitowała 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 10 gr (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii B. Akcje serii B zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej, przez osoby kluczowe dla rozwoju spółki Untold Tales, w tym osoby z Zarządu Untold Tales. Do dnia opublikowania niniejszego raportu zarówno emisja akcji serii B, jak i emisja akcji serii C nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał pozyskany z emisji akcji spółki Untold Tales zostanie wykorzystany w celu realizacji założonych przez Untold Tales celów biznesowych, skupionych wokół nabywania kolejnych gier do portfolio oraz bieżących budżetów produkcyjnych. Jednocześnie Emitent informuje, iż przewiduje sprzedaż do 1.000.000 (jednego miliona) posiadanych przez siebie akcji Untold Tales w cenie 0.5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda do osób, które brały udział w emisji akcji serii C. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Untold Tales w KRS, kapitał zakładowy Untold Tales wyniesie 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), a Emitent będzie posiadał nie mniej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji Untold Tales, co będzie stanowić nie mniej niż 66,67% akcji tejże spółki. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bDYpTQjr