Trwa ładowanie...
bDYquSet

Notowania

BOWIM: strona spółki
4.05.2021, 10:42

BOW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 31 maja 2021 r.

Zarząd „Bowim” S.A („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu „Bowim” S.A., zwołuje na dzień 31 maja 2021 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E,
z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. 5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd ”Bowim” i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”BOWIM” S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w 2020 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ”BOWIM” za 2020 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ”BOWIM” w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok. 17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą ”BOWIM” S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń. 18. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń. 19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: • Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. na dzień 31.05.2021 • Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ Bowim S.A. w dniu 31.05.2021 • Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ Bowim S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok • Załącznik nr 4 Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok • Załącznik nr 5 Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok

Załączniki

Inne komunikaty

bDYquSfb