Trwa ładowanie...
bEivjzSd

Notowania

REMAK: strona spółki
4.05.2021, 16:31

RMK Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Remak – Energomontaż S.A. („Emitent” „Spółka”) przekazuje, że w dniu 4 maja 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku wraz z projektem uchwały, złożonego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki tj. OFE PZU „ Złota Jesień”, dotyczącego spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 maja 2021r.
Wniosek ze zgłoszonym projektem uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEivjzSL