Trwa ładowanie...
bEiRjXJx

Notowania

REMAK: strona spółki
5.05.2021, 16:30

RMK Informacja o przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Spółka", "Emitent:) informuje, iż w dniu 5 maja 2021 r. w Katowicach przy ulicy Żelaznej 9, w obecności notariusza Tomasza Kurnickiego otwarte zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego kandydaturę zaproponował akcjonariusz OFE PZU „Złota Jesień”, nie została podjęta, wskutek czego, Walne Zgromadzenie nie mogło procedować i nie przystąpiło do realizacji przewidywanego porządku obrad, a tym samym nie podjęło żadnych objętych nim uchwał. Projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Emitent informuje, iż: - pełnomocnik akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień”, „oświadczyła, iż zgłasza sprzeciw do głosowanej uchwały”, - pełnomocnik akcjonariusza Aviva OFE Aviva Santander „wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu do głosowanej uchwały”. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 8) i 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEiRjXKf