Trwa ładowanie...
bEiuBCyd

Notowania

ATT Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2021 roku

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2021 roku:
Przychody: 3 362,0 mln zł EBITDA: 405,1 mln zł Wynik netto: 85,9 mln zł Wyniki segmentów: Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 2 018,8 mln zł EBITDA: 261,5 mln zł Przychody Segmentu Chemia: 815,3 mln zł EBITDA: 80,0 mln zł Przychody Segmentu Tworzywa: 386,6 mln zł EBITDA: 7,8 mln zł Przychody Segmentu Energetyka: 84,6 mln zł EBITDA: 27,6 mln zł Przychody Segmentu Pozostałe: 56,7 mln zł EBITDA: 20,6 mln zł Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty miały przede wszystkim wyższe ceny produktów we wszystkich kluczowych segmentach (Nawozy, Tworzywa, Chemia). Negatywny wpływ na wynik EBITDA miały głównie wyższe ceny surowców wykorzystywanych do produkcji w Grupie, przede wszystkim gazu ziemnego, a także wzrost opłat przesyłowych dla energii elektrycznej (nowa „opłatą mocowa” i zmiana stawki opłaty OZE) i wyższe ceny uprawnień do emisji CO2. Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Nawozy-Agro miały przede wszystkim wyższe ceny sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w stosunku do I kwartału 2020 roku, spowodowane wysokim popytem na skutek wysokich cen zbóż oraz niższym importem nawozów. Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został ograniczony wzrostem kosztów produkcji, na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego. Wpływ na wynik EBITDA Segmentu Tworzywa - w relacji do I kwartału 2020 roku - miały przede wszystkim wyższe średnie ceny produktów i wzrost popytu w niemal wszystkich zastosowaniach. Ceny kluczowych surowców miały zróżnicowany wpływ na wynik EBITDA. W analizowanym okresie odnotowano zarówno wyższe (benzen), jak i niższe ceny (fenol) w ujęciu r/r. Wynik EBITDA Segmentu Chemia kształtowały znacząco wyższe ceny alkoholi OXO, melaminy, mocznika technicznego i plastyfikatorów. Popyt na większości rynków segmentu zanotował odbicie w stosunku do I kwartału 2020 roku, szczególnie wyraźne dla alkoholi OXO. Wzrost cen produktów z nadwyżką zrekompensował wzrosty cen większości surowców zużywanych do produkcji w segmencie Chemia. Istotny wpływ na wynik netto Grupy za I kwartał 2021 roku miał także efekt wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne projektu „Polimery Police” zawartych zgodnie z wymogami umowy kredytów, a wynikających z pozyskanego finansowania w USD i płatności w EUR, głównie na rzecz generalnego wykonawcy. Wycena tych instrumentów finansowych zwiększyła koszty finansowe Grupy w I kwartale 2021 roku o kwotę ok. 90,1 mln zł. Zarząd Emitenta uznał informację o szacunkowych wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na fakt, że wypracowane wyniki w I kwartale 2021 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych. Jednocześnie poziom szacowanych skonsolidowanych wyników finansowych wypracowanych w I kwartale 2021 roku jest niższy w stosunku do średniej skonsolidowanych wyników opublikowanych przez Emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich, tj. I kwartał 2018-2020. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku nastąpi w dniu 13 maja 2021 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty

bEiuBCyL