Trwa ładowanie...
bEigbMBN

Notowania

BRASTER: strona spółki
7.05.2021, 23:47

BRA Informacja dotycząca umowy o badanie sprawozdania finansowego

W nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie rocznym Braster S.A. w restrukturyzacji („Spółka”), iż Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z Biegłym Rewidentem dotyczące realizacji zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego, Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu od firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. informacji, iż niezależnie od prowadzonych rozmów w jej ocenie nastąpiło rozwiązanie umowy na usługi audytorskie oraz iż stosowna informacja została w dniu 30 kwietnia 2021 roku przesłana przez firmę audytorską do Komisji Nadzoru Finansowego. Kopia tej informacji, otrzymana w dniu 6 maja 2021 r. przez Spółkę, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zgodnie z otrzymanym dokumentem firma audytorska poinformowała o rozwiązaniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku umowy o badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, zawartej w dniu 19 lipca 2019 roku pomiędzy firmą audytorską a Spółką, wskutek wypowiedzenia umowy przez firmę audytorską z powołaniem się na art. 66 ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. niedotrzymanie warunków umowy innych niż skutkujące możliwością wyrażenia opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii.
Jednocześnie Spółka informuje, iż cały czas prowadzone są rozmowy z firmą audytorską mające na celu przeprowadzenie przez firmę audytorską badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na podstawie dotychczasowej umowy (poprzez anulowanie wypowiedzenia) bądź nowo zawartej umowy. Prowadzenie rozmów zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Intencją Spółki jest przeprowadzenie badania przez firmę audytorską i umożliwienie opinii publicznej zapoznania się ze sprawozdaniem z tego badania w możliwie najszybszym terminie. W związku z informacją przekazaną przez firmę audytorską, w wykonaniu obowiązku wynikającego z §5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Spółka wskazuje, iż w okresie obowiązywania umowy miała miejsce opinia negatywna wyrażona przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku oraz odmowa wyrażenia wniosków w raporcie z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku. W okresie obowiązywania umowy nie występowały rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEigbMCv