Trwa ładowanie...
bFesUGlh
Notowania
TOYA: strona spółki
11.05.2021, 16:31

TOA Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A

Zarząd TOYA S.A. ( dalej: Emitent) informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku opublikowanym w dniu 7 maja 2021 r. wystąpił błąd w Części C tj. śródrocznym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym TOYA S.A. Przedmiotem korekty są pozycje jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych w zakresie danych porównywalnych w części dotyczącej działalności finansowej za I kwartał 2020 roku. Dane przekazane za okres I kwartału 2021 roku pozostają bez zmian. Skorygowane dane znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że dokonana korekta nie ma wpływu na pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie okresowym za I kwartał 2021 r. Emitent przekaże ponownie skorygowany skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za I kwartał 2021 roku do publicznej wiadomości przez system ESPI.

Załączniki

Inne komunikaty

bFesUGlP