Trwa ładowanie...
bEKqPsPp
Notowania

PRT Korekta raportu bieżącego nr 12/2021 „Zawiadomienie o podpisaniu umowy istotnej”.

Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zidentyfikowanej w raporcie bieżącym nr 12/2021, w ten sposób, że podpunkt b) w brzmieniu „300 000 złotych w roku kalendarzowym 2022 (założenia estymowane)” zastępuje się następującym: „b) 1 300 000 złotych w roku kalendarzowym 2022 (założenia estymowane)”.
W związku z powyższym, pełna treść raportu bieżącego nr 12/2021 po dokonaniu korekty ma następujące brzmienie: "Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku Spółka zawarła ze spółką Conecta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Odbiorca”) umowę o współpracy („Umowa”). W Umowie strony uregulowały warunki, na jakich będzie odbywać się ich współpraca w okresie jej obowiązywania. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 5 kwietnia 2024 roku, z możliwością jej wypowiedzenia za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony przewidziały także możliwość przedłużenia Umowy na kolejne roczne okresy. Strony ustaliły, że Odbiorca osiągnie poziom obrotów produktami w postaci obuwia BHP oraz akcesoriów (w tym masek) dostarczanymi przez Spółkę w wysokości netto nie niższej niż: a) 700.000 złotych w okresie do 31 grudnia 2021, b) 1.300.000 złotych w roku kalendarzowym 2022 (założenia estymowane), c) 2.000.000 złotych w roku kalendarzowym 2023 (założenia estymowane). Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy."

Inne komunikaty

bEKqPsPX