Trwa ładowanie...
bEivjHRx

Notowania

CDRL: strona spółki
12.05.2021, 17:18

CDL Nabycie akcji własnych

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 30 kwietnia 2021 roku nabył 130 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20.00 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2600.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00215 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00144 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 7 maja 2021 roku nabył 103 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 21.70 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2235.10 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00170 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00114% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w dniu 10 maja 2021 roku nabył 318 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 20.81 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 6616.70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00525 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00351 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 30 kwietnia do 11 maja 2021 wynosi 551 akcji, które stanowią 0,00910 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00608% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 11 maja 2021r. wynosi 39330 akcji, które stanowią 0.64959 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.43415 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 30 kwietnia do 11 maja 2021r. Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Załączniki

Inne komunikaty

bEivjHSf