Trwa ładowanie...
bEivmfHF

Notowania

ACP Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.

W związku ze zwołanym na dzień 20 maja 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Asseco Poland S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki, działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z postanowieniami §14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Adama Górala zgłoszenia kandydatur:
• Pani Izabeli Albrycht, • Pana Dariusza Brzeskiego, • Pana Jacka Ducha, • Pana Piotra Maciąga, • Pana Adama Nogi, • Pana Piotra Żaka jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. W załączeniu do raportu Spółka przedstawia życiorysy kandydatów oraz pisemne oświadczenia kandydatów zawierające zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej, wraz z informacją o zakresie spełnienia wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Podstawa prawna: Zgodnie z §19 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEivmfIn