Trwa ładowanie...
bEgnThNN

Notowania

ACP Zmiana projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) informuje, że podjął w dniu 14 maja 2021 r. uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w trybie autokorekty do projektu Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Zmiany dotyczą uzupełnienia treści Uchwały o zapisy dotyczące sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu.
Treść projektu Uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty

bEgnThOv