Trwa ładowanie...
bEhJvrit

Notowania

COPERNIC: strona spółki
14.05.2021, 17:28

CRS Komunikat Zarządu CSSA nt. decyzji KNF w sprawie ograniczenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożenia kary pieniężnej na CSSA

Zarząd spółki Copernicus Securities S.A. (dalej: „CSSA”) informuje, iż w dniu 14 maja 2021 r. powziął informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) decyzji z dnia 13 maja 2021 r., w wyniku której KNF postanowiła:
1. ograniczyć zezwolenie CSSA na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia CSSA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.) tj.: • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych, • oferowania instrumentów finansowych; 2. nałożyć na CSSA karę pieniężną w wysokości 3 500 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych); 3. wyznaczyć termin na zakończenie przez CSSA prowadzenia działalności maklerskiej, o której mowa w pkt 1 na 2 miesiące od dnia doręczenia niniejszej decyzji; 4. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie wskazanym w pkt. 1 i 3. W ocenie CSSA dotkliwość nałożonych sankcji i wysokość kary pieniężnej jest niewspółmierna w stosunku do charakteru i istotności stwierdzonych naruszeń, a także stanu faktycznego w tym zakresie. W chwili obecnej CSSA analizuje treść uzasadnienia podjętej przez KNF decyzji i po zapoznaniu się z nią rozważy podjęcie niezwłocznych kroków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

Inne komunikaty

bEhJvrjb