Trwa ładowanie...
bErzuIjV

Notowania

ASE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 10 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13.
W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Inne komunikaty

bErzuIkD