Trwa ładowanie...
bETNUNyt
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
19.05.2021, 17:49

IST Otrzymanie oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C7 oraz trzech obligacji serii C8 na akcje serii H

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 opublikowanego w dniu 23 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii C7 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3 i raportu bieżącego ESPI nr 33/2021 opublikowanego w dniu 7 maja 2021 w sprawie emisji obligacji serii C8 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 19 maja 2021 r. otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C7 oraz obligacje serii C8 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie jednej obligacji serii C7 oraz trzech obligacji serii C8 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw: z jednej obligacji serii C7 Obligatariusz obejmuje 51.546 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,97 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 50.000 zł oraz z trzech obligacji serii C8 Obligatariusz obejmuje 154.639 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,97 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 150.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.
Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Inne komunikaty

bETNUNzb