Trwa ładowanie...
bEqzlplx

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
19.05.2021, 17:55

CAI Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent),niniejszym informuje, iż w dniu 19 maja 2021 roku otrzymał od Akcjonariusza Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola zawiadomienie następującej treści :
„Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2) w związku z art.87 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184,poz.1539 z późn. zm Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola (dalej CVI Ltd) zawiadamia, iż łączny udział CVI Ltd w ogólnej liczbie głosów CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) wynosi 65,70% w ogólnej liczbie głosów Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie W związku z powzięciem informacji przez CVI Ltd w dniu 17 maja 2021 roku o przekroczeniu progu 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce przy dotychczasowym udziale ponad 33% ogólnej liczby głosów a wynoszącym 61,89 %, w wyniku nabycia ogółem 210 240 akcji Emitenta w kilku transakcjach w systemie ASO. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed powzięciem informacji przez CVI Ltd w dniu 17 maja 2021 roku o przekroczeniu progu 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce przy dotychczasowym udziale ponad 33% ogólnej liczby głosów CVI Ltd posiadał 3.416.547 akcji Spółki w kapitale zakładowym reprezentujących 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 416 547 głosów, co stanowił 61,89 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowym udział w ogólnej liczbie głosów: Po powzięciu informacji przez CVI Ltd w dniu 17 maja 2021 roku o przekroczeniu progu 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce przy dotychczasowym udziale ponad 33% ogólnej liczby głosów CVI Ltd posiada 3.626 787 akcji Spółki w kapitale zakładowym reprezentujących 65,70 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 626 787 głosów, co stanowił 65,70 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w atr.87 ust.1 pkt3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza. Jednocześnie, zgodnie z art.69 ust.4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, CVI Ltd informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy".

Inne komunikaty

bEqzlpmf