Trwa ładowanie...
bEqIuUwl

Notowania

ACREBIT: strona spółki
21.05.2021, 11:00

YOS Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. w związku z prowadzonymi negocjacjami dot. możliwości i warunków jej połączenia

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku (dot. rozpoczęcia przez spół-kę zależną od emitenta, tj. Polymertech sp. z o.o. negocjacji dot. możliwości i warunków jej połą-czenia) informuje, iż w dniu 2021-05-21 pozyskał informację od spółki zależnej - Polymertech sp. z o.o.,
Na mocy zawartego Listu intencyjnego, ww. strony zgodnie potwierdziły zamiar kontynuowania dotychczas prowadzonych rozmów celem podpisania umowy/porozumienia dotyczącego możli-wości połączenia Lauren Peso Polska S.A. i Spółki zależnej, poprzez przejęcie Spółki zależnej przez Lauren Peso Polska S.A., a także ustalenia zasad jego przeprowadzenia, po uprzednim usta-leniu oraz przeprowadzeniu negocjacji dotyczących aspektów formalno-prawnych oraz bizneso-wych transakcji. Zakończenie rozmów w ww. zakresie objętym Listem intencyjnym nastąpi do dnia 31 lipca 2021 roku. O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub porozumienia przez Spółkę zależną, Emitent poinformu-je odrębnym raportem bieżącym ESPI

Inne komunikaty

bEqIuUwT