Trwa ładowanie...
bEqvvgzp

Notowania

TRANSPOL: strona spółki
21.05.2021, 15:46

TRN Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 roku

W związku z żądaniem uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) spółki Trans Polonia S.A. („Spółka”) zgłoszonego przez akcjonariuszy Quercus TFI S.A. oraz Nationale-Nederlanden PTE S.A., którego treść opublikowana została w raporcie bieżącym nr 19/2021, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowany porządek obrad.
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad złożony został na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią wniosku akcjonariuszy Quercus TFI S.A. oraz Nationale-Nederlanden PTE S.A., reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) oraz łącznie 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki, do porządku obrad wprowadzone zostały następujące sprawy: - punkt 12 – podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 KSH, a także w sprawie delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH; oraz - punkt 13 – podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 KSH. Uzasadnienie zmian porządku obrad znajduje się w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 19 maja 2021 roku. Nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok; 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2020 rok; 8. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Trans Polonia S.A. w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej; 12. podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 KSH oraz delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 KSH; 13. podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 KSH; 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O zwołaniu ZWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku.

Inne komunikaty

bEqvvgzX