Trwa ładowanie...
bETebBit
Notowania
BNPPPL: strona spółki
21.05.2021, 17:17

BNP Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium.
Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: • Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.; • Uchwałę Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej; • Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti; • Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels; • Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.; • Politykę wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu); • Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.; • Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020; • Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia; • Informację nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bETebBjb