Trwa ładowanie...
bEKhhryt
Notowania

PRT Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534 ("Spółka"), kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP 7120102959, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 19 ust. 1 pkt 1 i § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu IBIS Warszawa Stare Miasto, Sala Gaston- Tintin, w Warszawie (00-209) przy ul. Muranowskiej 2.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, opinia Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. w 2020 roku, sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020, raport biegłego dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, zestawienie proponowanych zmian Statutu sporządzone na podstawie art. 402 § 2 K.s.h., wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Jednocześnie w związku z objęciem porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje, że planowane jest wprowadzenie zmian w Statucie Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Załączniki

Inne komunikaty

bEKhhrzb