Trwa ładowanie...
bEUxqzEB
Notowania
MFO: strona spółki
27.05.2021, 11:55

MFO Dywidenda za rok obrotowy 2020

Zarząd spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 maja 2021 roku podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 na mocy której postanowiono przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę:
 6.607.490,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 00 groszy), co daje 1,00 zł (słownie: jeden złoty i 00 groszy) na każdą akcję;  liczba akcji objętych dywidendą – 6 607 490 (słownie: sześć milionów sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji;  jako dzień dywidendy - ustalony został dzień 10 czerwca 2021 roku;  jako termin wypłaty dywidendy - ustalony został dzień 24 czerwca 2021 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Inne komunikaty

bEUxqzFj