Trwa ładowanie...
bErzPKDF

Notowania

PEP: strona spółki
28.05.2021, 17:59

PEP ŻĄDANIA AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLENERGIA S.A. ZWOŁANEGO NA 18 CZERWCA 2021 R.

Zarząd Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), nawiązując do Raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 24 maja 2021 r., niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. do Spółki wpłynęły od akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie oraz Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej łącznie „Akcjonariusze”) żądania złożone na podstawie art. 15.3c pkt 1) Statutu Spółki, dotyczące umieszczenia następujących spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zwołanego na 18 czerwca 2021 r. („WZA”) („Żądania”):
1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w celu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej przyznania Mansa Investments sp. z o.o. i BIF IV Europe Holdings Limited uprawnień osobistych do powoływania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zmiany innych postanowień Statutu Spółki. 4. podjęcie uchwały w sprawie powołania Grzegorza Stanisławskiego w skład Rady Nadzorczej; 5. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marjolein Helder ze składu Rady Nadzorczej. Zmieniony porządek obrad WZA uzupełniony o żądania akcjonariuszy zostanie opublikowany odrębnym raportem bieżącym. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść Żądań wraz z projektami uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty

bErzPKEn