Trwa ładowanie...
bECCQbhh
Notowania
ULTGAMES: strona spółki
31.05.2021, 12:15

ULG Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ULTIMATE GAMES S.A. w dniu 31 maja 2021 r.

Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu 31 maja 2021 roku wraz z informacją na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Spółka informuje, że: 1) ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, 2) wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie ZWZ zostały podjęte; 3) do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Szczegółowa podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bECCQbhP