Trwa ładowanie...
bELnJoYB
Notowania

TAR Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Tarczyński S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2020 rok i wypłaty dywidendy.
Zgodnie z treścią uchwały ZWZ zysk netto Spółki za 2020 rok w kwocie 90.214.140,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście czternaście tysięcy sto czterdzieści złotych 14/100) został podzielony w następujący sposób: a) kwota 73 193 736,14 zł na kapitał zapasowy Spółki b) kwota 17 020 404,00 zł na wypłatę dywidendy co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,50 zł. Liczba akcji objęta dywidendą wynosi 11.346.936 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) akcji. Ponadto ZWZ ustaliło dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 07 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2021 r. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bELnJoZj