Trwa ładowanie...
bErErsvF

Notowania

ATCCARGO: strona spółki
31.05.2021, 17:51

ATA Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku ATC Cargo S.A. za rok obrotowy 2020

Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) informuje, iż uwzględniając poziom zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym, oceniając bieżącą sytuację finansową Spółki i jej płynność, istniejące oraz mogące powstać w przyszłości zobowiązania, a także plany biznesowe Spółki oraz perspektywy jej rozwoju, w dniu 31 maja 2021 roku podjął uchwałę, na mocy której wystąpi z rekomendacją do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w 2020 roku w wysokości 5 981 293,62 zł (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych 62/100), w następujący sposób:
a) do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 3 050 230,56 zł (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści złotych 56/100), co daje 0,46 zł (czterdzieści sześć groszy) dywidendy na jedną akcję, b) na kapitał zapasowy Spółki pozostałą część zysku netto tj. 2 931 063,06 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy złotych 06/100). Zarząd Spółki zaproponował w powyższej uchwale, aby dzień dywidendy, tj. termin ustalenia prawa do dywidendy, wyznaczyć na 26 lipca 2021 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2021 roku. Wskazana rekomendacja zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A., a także zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Osoby reprezentujące spółkę: · Artur Jadeszko - Prezes Zarządu · Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty

bErErswn