Trwa ładowanie...
bEqIKLkR

Notowania

MIR Rejestracja akcji serii J1 Miraculum S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 maja 2021 roku Spółka otrzymała komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ,(„KDPW”) w którym poinformowano, że zgodnie z Decyzją KDPW nr 710/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, w dniu 02 czerwca 2021 roku nastąpi rejestracja 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J1 spółki Miraculum S.A., oznaczonych kodem „PLKLSTN00017”.
Powyższy komunikat opublikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEqIKLlz